Posted by on 2 listopada 2018

Urządzenia zostały usunięte podczas badania z różnych powodów u 14 pacjentów z grupy CRT-ICD (1,3%) oraz u 5 pacjentów z grupy ICD-only (0,7%). Łącznie 44 pacjentów w grupie CRT-ICD (4,0%) i 55 w grupie wyłącznie ICD (7,5%) odmówiło kontynuowania udziału w badaniu, zostały wycofane przez lekarza lub zostały zgubione w następstwie. Pierwotny punkt końcowy
Rysunek 2. Rysunek 2. Kaplan-Meier Szacunki prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od niewydolności serca. Istniała istotna różnica w oszacowaniu przeżycia wolnego od niewydolności serca pomiędzy grupą, która otrzymała terapię resynchronizującą serca plus wszczepialny kardiowerter-defibrylator (CRT-ICD) a grupą, która otrzymała tylko ICD (nieskorygowana P <0,001 przez dziennik -test testowy).
Pierwotny punkt końcowy wystąpił u 372 pacjentów: 187 z 1089 pacjentów w grupie CRT-ICD (17,2%) i 185 z 731 pacjentów w grupie wyłącznie ICD (25,3%). Te zdarzenia końcowe obejmowały 36 zgonów (3,3%) i 151 zgonów z powodu niewydolności serca (13,9%) w grupie CRT-ICD i 18 zgonów (2,5%) oraz 167 niewydolności serca (22,8%) w ICD-tylko Grupa. W sumie w trakcie hospitalizacji wystąpiło 276 przypadków niewydolności serca (136 w grupie CRT-ICD i 140 w grupie wyłącznie ICD), a 42 zdarzenia wystąpiły poza szpitalem (15 w grupie CRT-ICD i 27 w ICD-only group). Pozostałe 54 zdarzenia obejmowały 36 zgonów w grupie CRT-ICD i 18 zgonów w grupie wyłącznie ICD. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące wyniku bez zdarzeń w dwóch grupach przedstawiono na rycinie 2. Krzywe rozchodzą się w ciągu pierwszych 2 miesięcy i kontynuują oddzielne ścieżki (P <0,001 w nieskorygowanych analizach).
Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko zgonu lub niewydolności serca. Liczbę zdarzeń pierwszorzędowego punktu końcowego i współczynników ryzyka dla całej badanej populacji oraz dla pacjentów stratyfikowanych według kardiomiopatii niedokrwiennej lub bez niedokrwienia przedstawiono w Tabeli 2. W przypadku analizy pierwotnej współczynnik ryzyka wynoszący 0,66 wskazuje, że nastąpiło zmniejszenie o 34%. ryzyko zgonu lub niewydolności serca (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) u pacjentów z grupy CRT-ICD, w porównaniu do pacjentów z grupy ICD-only. Współczynniki ryzyka dla pierwotnego punktu końcowego u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną i kardiomiopatią nie-niedokrwienną były podobne. Współczynniki zagrożenia dla samej niewydolności serca i śmierci w dowolnym czasie dla całej populacji oraz w podgrupach niedokrwiennych i nie-niedokrwiennych wskazują, że korzyść z terapii resynchronizującej była spowodowana 41% zmniejszeniem ryzyka niewydolności serca. W trakcie badania odnotowano 127 zgonów w dowolnym czasie, z roczną stopą około 3% w każdej grupie badawczej.
Rysunek 3. Rycina 3. Ryzyko zgonu lub niewydolności serca, zgodnie z wybraną charakterystyką kliniczną. Współczynniki ryzyka dla zgonu lub niewydolności serca (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) są przedstawione dla różnych podgrup pacjentów, którzy otrzymali resynchronizację kardiologiczną oraz wszczepialny defibrylator kardiowertera (CRT-ICD) i ci, którzy otrzymali tylko ICD. Przerywana linia pionowa przedstawia wyniki dla całego badania (współczynnik ryzyka w grupie CRT-ICD, 0,66), a linie poziome wskazują 95% przedziały ufności
[patrz też: mastocytoza skórna, gastrojejunostomia, odbudowa kości szczęki ]

Powiązane tematy z artykułem: gastrojejunostomia mastocytoza skórna odbudowa kości szczęki

Posted by on 2 listopada 2018

Urządzenia zostały usunięte podczas badania z różnych powodów u 14 pacjentów z grupy CRT-ICD (1,3%) oraz u 5 pacjentów z grupy ICD-only (0,7%). Łącznie 44 pacjentów w grupie CRT-ICD (4,0%) i 55 w grupie wyłącznie ICD (7,5%) odmówiło kontynuowania udziału w badaniu, zostały wycofane przez lekarza lub zostały zgubione w następstwie. Pierwotny punkt końcowy
Rysunek 2. Rysunek 2. Kaplan-Meier Szacunki prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od niewydolności serca. Istniała istotna różnica w oszacowaniu przeżycia wolnego od niewydolności serca pomiędzy grupą, która otrzymała terapię resynchronizującą serca plus wszczepialny kardiowerter-defibrylator (CRT-ICD) a grupą, która otrzymała tylko ICD (nieskorygowana P <0,001 przez dziennik -test testowy).
Pierwotny punkt końcowy wystąpił u 372 pacjentów: 187 z 1089 pacjentów w grupie CRT-ICD (17,2%) i 185 z 731 pacjentów w grupie wyłącznie ICD (25,3%). Te zdarzenia końcowe obejmowały 36 zgonów (3,3%) i 151 zgonów z powodu niewydolności serca (13,9%) w grupie CRT-ICD i 18 zgonów (2,5%) oraz 167 niewydolności serca (22,8%) w ICD-tylko Grupa. W sumie w trakcie hospitalizacji wystąpiło 276 przypadków niewydolności serca (136 w grupie CRT-ICD i 140 w grupie wyłącznie ICD), a 42 zdarzenia wystąpiły poza szpitalem (15 w grupie CRT-ICD i 27 w ICD-only group). Pozostałe 54 zdarzenia obejmowały 36 zgonów w grupie CRT-ICD i 18 zgonów w grupie wyłącznie ICD. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące wyniku bez zdarzeń w dwóch grupach przedstawiono na rycinie 2. Krzywe rozchodzą się w ciągu pierwszych 2 miesięcy i kontynuują oddzielne ścieżki (P <0,001 w nieskorygowanych analizach).
Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko zgonu lub niewydolności serca. Liczbę zdarzeń pierwszorzędowego punktu końcowego i współczynników ryzyka dla całej badanej populacji oraz dla pacjentów stratyfikowanych według kardiomiopatii niedokrwiennej lub bez niedokrwienia przedstawiono w Tabeli 2. W przypadku analizy pierwotnej współczynnik ryzyka wynoszący 0,66 wskazuje, że nastąpiło zmniejszenie o 34%. ryzyko zgonu lub niewydolności serca (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) u pacjentów z grupy CRT-ICD, w porównaniu do pacjentów z grupy ICD-only. Współczynniki ryzyka dla pierwotnego punktu końcowego u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną i kardiomiopatią nie-niedokrwienną były podobne. Współczynniki zagrożenia dla samej niewydolności serca i śmierci w dowolnym czasie dla całej populacji oraz w podgrupach niedokrwiennych i nie-niedokrwiennych wskazują, że korzyść z terapii resynchronizującej była spowodowana 41% zmniejszeniem ryzyka niewydolności serca. W trakcie badania odnotowano 127 zgonów w dowolnym czasie, z roczną stopą około 3% w każdej grupie badawczej.
Rysunek 3. Rycina 3. Ryzyko zgonu lub niewydolności serca, zgodnie z wybraną charakterystyką kliniczną. Współczynniki ryzyka dla zgonu lub niewydolności serca (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) są przedstawione dla różnych podgrup pacjentów, którzy otrzymali resynchronizację kardiologiczną oraz wszczepialny defibrylator kardiowertera (CRT-ICD) i ci, którzy otrzymali tylko ICD. Przerywana linia pionowa przedstawia wyniki dla całego badania (współczynnik ryzyka w grupie CRT-ICD, 0,66), a linie poziome wskazują 95% przedziały ufności
[patrz też: mastocytoza skórna, gastrojejunostomia, odbudowa kości szczęki ]

Powiązane tematy z artykułem: gastrojejunostomia mastocytoza skórna odbudowa kości szczęki